กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/272455.
View online Resources