ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126586.
View online Resources