ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... [จำนวน 21 ราย 1 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... [จำนวน 21 ราย 1 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580323.
View online Resources