ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดชลบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิ บรรจง-ทองม้วน สมบูรณ์ทรัพย์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดชลบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิ บรรจง-ทองม้วน สมบูรณ์ทรัพย์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/116839.
View online Resources