ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมควร รวิรัฐ, นายมานะ นพพันธ์, นายไพศาล ชัยมงคล, นายณรงค์ โตสมภาค, นายขจรศักดิ์ ว่องปรีชา, นายอาณัติ สิทธิพันธุ์, นายสนั่น ประศาสน์ศิปล์, นายนิคม ปราชญ์นคร,นายสมฤกษ์ วุฑฒิปรีชา, นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์, นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์, นายสนั่น โตทอง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมควร รวิรัฐ, นายมานะ นพพันธ์, นายไพศาล ชัยมงคล, นายณรงค์ โตสมภาค, นายขจรศักดิ์ ว่องปรีชา, นายอาณัติ สิทธิพันธุ์, นายสนั่น ประศาสน์ศิปล์, นายนิคม ปราชญ์นคร,นายสมฤกษ์ วุฑฒิปรีชา, นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์, นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์, นายสนั่น โตทอง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/270617.
View online Resources