ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [นายชุณหเดช พรหมเศรณี นายศักดิ์ กาญจนาลิขิต นายปกิต พัฒนกุล รองศาสตราจารย์นิพัทธ์จิตรประสงค์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [นายชุณหเดช พรหมเศรณี นายศักดิ์ กาญจนาลิขิต นายปกิต พัฒนกุล รองศาสตราจารย์นิพัทธ์จิตรประสงค์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86778.
View online Resources