ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2554 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2554 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164718.
View online Resources