บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 2 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2536 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 2 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2536 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215316.
View online Resources