บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2541 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2541 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215872.
View online Resources