พระราชกฤษฎีกายกเลิกบรรดาพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธสักราช 2481 พุทธสักราช 2487

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1944). พระราชกฤษฎีกายกเลิกบรรดาพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธสักราช 2481 พุทธสักราช 2487. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26367.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล