รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 13/วันที่ 2 ตุลาคม 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 13/วันที่ 2 ตุลาคม 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474972.
View online Resources