ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6606 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ส่วนต่อประสานการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับโครงข่ายไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อมูลทั่วไปและบทนิยามกรณีใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6606 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ส่วนต่อประสานการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับโครงข่ายไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อมูลทั่วไปและบทนิยามกรณีใช้งาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600056.
View online Resources