วุฒิสภา : บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). วุฒิสภา : บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/467770.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล