พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2511

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28501.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล