ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 44/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 44/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536697.
View online Resources