ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา [พรรคเงินเดือนประชาชน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา [พรรคเงินเดือนประชาชน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126555.
View online Resources