รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 3 รายการปรับลด

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 3 รายการปรับลด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78064.
View online Resources