ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวหรือถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือถูกสั่งปิดโรงงาน ก่อนวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการในปีถัดไป

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวหรือถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือถูกสั่งปิดโรงงาน ก่อนวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการในปีถัดไป. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/161736.
View online Resources