ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามวุฒิหรือค่าสอนซึ่งเจ้าของต้องจ่ายให้ครูใหญ่หรือครู พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามวุฒิหรือค่าสอนซึ่งเจ้าของต้องจ่ายให้ครูใหญ่หรือครู พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92309.
View online Resources