รัฐพิธีปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลง วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478 )

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1935). รัฐพิธีปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลง วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478 ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218946.
View online Resources