บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2535 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2535 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2535 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2535 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215209.
View online Resources