ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันแล้วต่อมาผู้นั้นได้แจ้งย้ายออกจากเขตเลือกตั้งเดิมไปอยู่ในเขตเลือกตั้งใหม่ไม่ถึงเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ทำให้ไม่มีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดิมหรือในเขตเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีนายทะเบียนตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยให้ถือว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 11) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 24 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันแล้วต่อมาผู้นั้นได้แจ้งย้ายออกจากเขตเลือกตั้งเดิมไปอยู่ในเขตเลือกตั้งใหม่ไม่ถึงเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ทำให้ไม่มีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดิมหรือในเขตเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีนายทะเบียนตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยให้ถือว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 11) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 24 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139530.
View online Resources