ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดให้กีฬาดำน้ำเป็นชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬาโดยตรงต้องได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดให้กีฬาดำน้ำเป็นชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬาโดยตรงต้องได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140487.
View online Resources