ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226097.
View online Resources