ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221590.
View online Resources