ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต [ลงวันที่ 21 เมษายน 2559]

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต [ลงวันที่ 21 เมษายน 2559]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509138.
View online Resources