ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15/วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15/วันพุธที่ 20 กันยายน 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001521.
View online Resources