สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอแก้คำผิดข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 33 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 226 ง วันที่ 21 กันยายน 2564]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอแก้คำผิดข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 33 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 226 ง วันที่ 21 กันยายน 2564]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/588104.
View online Resources