ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำจังหวัดเชียงใหม่ [นายจอร์จ เอ. ซีโอริส (George A. Sioris)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำจังหวัดเชียงใหม่ [นายจอร์จ เอ. ซีโอริส (George A. Sioris)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241232.
View online Resources