ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (สมาคมพานิชย์จีนขอนแก่น)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (สมาคมพานิชย์จีนขอนแก่น). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/249656.
View online Resources