รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 69/วันที่ 7 ธันวาคม 2550

ข้อมูลอ้างอิง
(2007). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 69/วันที่ 7 ธันวาคม 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/286825.
View online Resources