กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2474 (ฉะบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2474 (ฉะบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231645.
View online Resources