ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3639 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์ฟูรัลสำหรับอุตสาหกรรม -การวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน - วิธีโวลูเมทริก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3639 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์ฟูรัลสำหรับอุตสาหกรรม -การวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน - วิธีโวลูเมทริก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233584.
View online Resources