บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 13.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 13.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212917.
View online Resources