บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215271.
View online Resources