คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 185/2541 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายวันชัย เจริญผล)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 185/2541 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายวันชัย เจริญผล). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/272116.
View online Resources