รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 11/2479 (วิสามัญ ครั้งที่ 2) สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2479 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 11/2479 (วิสามัญ ครั้งที่ 2) สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2479 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214061.
View online Resources