ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6636 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบการลุกไหม้ของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสงและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบดัชนีการลุกไหม้ด้วยลวดรุ่งแสง (GWFI) สำหรับวัสดุ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6636 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบการลุกไหม้ของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสงและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบดัชนีการลุกไหม้ด้วยลวดรุ่งแสง (GWFI) สำหรับวัสดุ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600089.
View online Resources