ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5686 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 3 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5686 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 3 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563749.
View online Resources