ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน 11/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ สน 11/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/132090.
View online Resources