รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561594.
View online Resources