ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80560.
View online Resources