แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เอกสารแนบท้าย หน้า 1 หน้า 8 หน้า 15]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เอกสารแนบท้าย หน้า 1 หน้า 8 หน้า 15]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569622.
View online Resources