ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุนนาค, รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ อัศวโรจน์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุนนาค, รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ อัศวโรจน์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93262.
View online Resources