ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236 และมาตรา 237) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236 และมาตรา 237) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580997.
View online Resources