รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 4/2484 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2484 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 4/2484 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2484 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212084.
View online Resources