ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549106.
View online Resources