ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6340 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวน์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราแช่

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6340 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวน์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราแช่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594286.
View online Resources