คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 192/2561 เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถานที่อยู่ในประเทศไทย (Place of stay in Thailand) เพื่อให้คนต่างด้าวแจ้งล่วงหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 192/2561 เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถานที่อยู่ในประเทศไทย (Place of stay in Thailand) เพื่อให้คนต่างด้าวแจ้งล่วงหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536143.
View online Resources