กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207446.
View online Resources